Permission to perform hazardous work

17.12.2013 “TORGINDUSTRIYA” received permission to perform hazardous work.